Právní informace

V souladu s ustanoveními článků 6-III a 19 zákona o důvěře v digitální ekonomiku vás informujeme, že:

Tato webová stránka, www.france.fr (dále jen „Webová stránka“), je provozována společností:

GIE Atout France, se sídlem na adrese 200/216 rue Raymond Losserand - CS 60043 - 75680 PARIS Cedex 14 Tel.: +33 1 42 96 70 00 RCS Paris 340 709 211 DIČ: FR 39340709211

Emailová adresa: legal@atout-france.fr

Ředitelkou publikace webové stránky je generální ředitelka Atout France, paní Caroline Leboucher. 01 53 77 61 77

Webová stránka je hostována společností:

SCALEWAY se sídlem na adrese 11bis rue Roquépine, 75008 Paris Tel.: 01 53 77 61 77

Duševní vlastnictví

Celá tato Webová stránka podléhá francouzské legislativě, zejména v oblasti duševního vlastnictví a ochrany osobních údajů, jakož i mezinárodní legislativě.

Informace, piktogramy, ikonogramy, fotografie, obrázky, texty, video sekvence, animované zvuky nebo jiné prvky přítomné na Webové stránce jsou chráněny průmyslovými a/nebo duševními právy, jejichž držitelem je buď Atout France, nebo k jejichž reprodukci a reprezentaci má Atout France povolení.

V důsledku toho je jakákoliv reprodukce, reprezentace, adaptace, překlad a/nebo modifikace, částečná nebo úplná, nebo přenos jakýmkoli způsobem, zakázána bez výslovného předchozího písemného souhlasu Atout France. Takový akt by představoval padělání ve smyslu článků L.335-2 a následujících zákoníku duševního vlastnictví.

Kopírování na papírový nosič pro soukromé účely těchto různých objektů práv je povoleno v souladu s článkem L122-5 zákoníku duševního vlastnictví.

Pro jakékoliv použití nebo dotazy ohledně tohoto tématu nás kontaktujte na adrese:

Atout France, Secrétariat Général, 200/216 rue Raymond Losserand - CS 60043 - 75680 PARIS Cedex 14 nebo online na adrese: legal@atout-france.fr.

Ochranné známky Atout France a jeho partnerů, stejně jako loga citovaná a reprodukovaná na této Webové stránce, jsou registrované ochranné známky.

Jakákoliv reprodukce celá nebo částečná těchto ochranných známek nebo log vytvořená z prvků Webové stránky bez výslovného a předchozího souhlasu Atout France je zakázána ve smyslu zákoníku duševního vlastnictví.

Atout France nenese odpovědnost za přístup uživatelů internetu prostřednictvím hypertextových odkazů vytvořených v rámci Webové stránky na jiné zdroje přítomné v síti.

Ochrana osobních údajů

Respektování ochrany osobních údajů je rozhodujícím prvkem vztahu důvěry, který s vámi chceme navázat.

Ať už jste návštěvník, partner, člen, klient, čtenář nebo potenciální klient, uživatel některé z našich veřejných správních služeb, profesionál nebo soukromá osoba, Atout France shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje za účelem:

  • informování o našich událostech a událostech našich partnerů a umožnění vaší účasti na nich;
  • zasílání našich komunikací (newslettery, katalogy atd.);
  • nabízení našich produktů a služeb nebo představování produktů a služeb našich partnerů;
  • umožnění přístupu na náš web a účasti v našich soutěžích;
  • provádění analýz a studií týkajících se našich produktů a služeb a návštěvnosti našich webových stránek;
  • realizace úkolů, které nám byly svěřeny.

Nepřímo osobní údaje, které jsou používány pro statistické účely, mohou být také shromažďovány za účelem správy vaší připojení a navigace. Můžete si prohlédnout naši politiku ohledně cookies na následujícím odkazu:

https://www.france.fr/fr/infos/gestion-des-cookies

Provádíme zpracování dat pouze tehdy, pokud je splněna některá z následujících podmínek:

  • byl získán váš souhlas se zpracováním;
  • existuje náš oprávněný zájem nebo oprávněný zájem třetí strany, který odůvodňuje zpracování osobních údajů;
  • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy mezi námi;
  • jsme vázáni právními a regulačními povinnostmi, které vyžadují zpracování osobních údajů.

Pokud požadujeme váš souhlas, je tento souhlas shromažďován přímo prostřednictvím formuláře určeného pro sběr informací, které se vás týkají.

Jak uplatnit svá práva

Svá práva (žádost o přístup, opravu, zapomenutí, vymazání, námitku nebo přenositelnost) můžete uplatnit elektronicky na adrese: contact.rgpd@atout-france.fr, nebo poštou na adresu: Atout France, Service juridique, 200/216 rue Raymond Losserand - CS 60043 - 75680 PARIS Cedex 14 s doložením vaší totožnosti.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu – ve Francii se jedná o CNIL, 3 place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris cedex 07.

Máte možnost definovat pokyny týkající se uchování, vymazání a komunikace vašich osobních údajů po vaší smrti, a to prostřednictvím důvěryhodné třetí strany, která je povinna respektovat vůli zemřelého v souladu s požadavky platného právního rámce.

Podrobné informace

Více informací o zpracování vašich osobních údajů a vašich právech naleznete na následujícím odkazu:

Jste uživatel veřejné správní služby: vaše informace naleznete na tomto odkazu; Jste partner-klient-potenciální klient Atout France: vaše informace naleznete na tomto odkazu.

Můžete nás také kontaktovat na adrese: contact.rgpd@atout-france.fr nebo poštou na adresu Atout France - Service Juridique – 200/216 rue Raymond Losserand - CS 60043 - 75680 PARIS Cedex 14 – Francie. Vaše žádost o uplatnění práv musí být doprovázena kopií podepsaného průkazu totožnosti, abychom mohli ověřit vaši totožnost.

Omezení odpovědnosti

Atout France nenese odpovědnost za materiální chyby, které se mohly objevit v dokumentech na Webové stránce, přestože byla při jejich publikování vynaložena veškerá péče.

Informace poskytované na Webové stránce jsou informativní a neosvobozují uživatele od další analýzy a personalizovaného zhodnocení.

Atout France nenese odpovědnost za informace, názory a postoje vyjádřené na stránkách, na které odkazují hypertextové odkazy na Webové stránce, a které nejsou pod redakční kontrolou Atout France.

Stránky, které se rozhodnou odkazovat na france.fr (https://www.france.fr), nesou odpovědnost za případné poškození pověsti Webové stránky.

Atout France nenese odpovědnost za chybný přenos dat způsobený různými internetovými sítěmi nebo neslučitelností prohlížeče uživatele.

Jakýkoli spor týkající se použití Webové stránky podléhá francouzskému právu. Uživatel uznává výlučnou jurisdikci soudů příslušných v oblasti odvolacího soudu v Paříži.

 

 

4o