Právní informace

V souladu s ustanoveními článků 6-III a 19 zákona o důvěře v digitální ekonomiku vás informujeme, že:
Tyto webové stránky www.france.fr (dále jen „stránky“) jsou publikovány níže uvedeným subjektem:

Le GIE Atout France,
jehož sídlo se nachází na adrese 200/216 rue Raymond Losserand - CS 60043 - 75680 PARIS Cedex 14
Tel. : +33 1 42 96 70 00
Obchodní rejstřík Paříž, č. 340 709 211
Daňové identifikační číslo v rámci : FR 39340709211

E-mailová adresa: legal@atout-france.fr.

Ředitelkou pro publikování webových stránek je generální ředitelka společnosti Atout France, paní Caroline Leboucher.

Hosting webových stránek zajišťuje:
Oxalide
se sídlem na adrese
25 boulevard de Strasbourg - 75010 Paris Tel. : +33 1 75 77 16 50

Duševní vlastnictví

Celé tyto webové stránky se řídí francouzskými právními předpisy, zejména pokud jde o duševní vlastnictví a osobní údaje, a také mezinárodními právními předpisy.

Informace, piktogramy, ikony, fotografie, obrázky, texty, videosekvence, animace se zvukem či bez zvuku a další prvky přítomné na těchto webových stránkách jsou chráněny právy průmyslového a/nebo duševního vlastnictví, jejichž vlastníkem je společnost Atout France, nebo je oprávněna je reprodukovat a zobrazovat.

Jakákoli reprodukce, zobrazení, přizpůsobení, překlad a/nebo úprava, ať částečná, nebo úplná, nebo jakýkoli přenos zajišťovaný jakýmkoli způsobem, je bez předchozího výslovného a písemného souhlasu společnosti Atout France zakázán.
Tento akt by představoval porušení ve smyslu článků L.335-2 a následujících článků Zákona o duševního vlastnictví.

Vytváření tištěných kopií těchto předmětů práv duševního vlastnictví pro soukromé použití je povoleno v souladu s článkem L122-5 Zákona o duševním vlastnictví.

V případě jakéhokoli použití nebo požadujete-li informace o tomto tématu, obraťte se na nás na adrese:

 • Atout France, Secrétariat Général,
 • 200/216 rue Raymond Losserand - CS 60043 - 75680 PARIS Cedex 14
 • onebo online na následující adrese: legal@atout-france.fr.

Značky společnosti Atout France a jejích partnerů a loga uvedená a reprodukovaná na těchto webových stránkách jsou registrované ochranné známky.

Jakákoli úplná nebo částečná reprodukce těchto značek nebo log z prvků webových stránek bez předchozího výslovného povolení společnosti Atout France je zakázána ve smyslu zákona o duševním vlastnictví.

Společnost Atout France nenese odpovědnost za přístup uživatelů internetu k jiným zdrojům přítomným v síti prostřednictvím hypertextových odkazů vytvořených v rámci webových stránek.

Ochrana osobních údajů

Respektování ochrany osobních údajů je určujícím prvkem vztahu založeného na důvěře, který s vámi chceme navázat.

Ať už jste návštěvníkem, partnerem, členem, klientem, čtenářem nebo potenciálním zákazníkem, uživatelem jedné z administrativních, profesionálních nebo soukromých oblastí veřejné služby, společnost Atout France shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje pro tyto účely:
aby vás mohla informovat o našich událostech a událostech našich partnerů a umožnit vám účast;

 • aby vám mohla zasílat svá sdělení (informační bulletin, katalogy atd.);
 • aby vám mohla nabízet své produkty a služby nebo vám dát vědět o našich partnerech;
 • aby vám mohla umožnit přístup na naše webové stránky a účast v našich soutěžích;
 • aby nám umožnila provádět analýzy a studie týkající se našich produktů a služeb a počtu návštěvníků našich webových stránek;
 • aby nám umožnila plnit svěřené úkoly.

Nepřímé osobní údaje pro statistické účely mohou být také shromažďovány za účelem správy vašeho připojení a procházení. Naše zásady týkající se souborů cookie můžete zobrazit pomocí níže uvedeného odkazu:
https://at.france.fr/cs/admin/sprava-cookies

Zpracování údajů provádíme, pouze pokud je splněna jedna z následujících podmínek:
byl získán váš souhlas s operacemi zpracování osobních údajů;

 • při existenci našeho oprávněného zájmu nebo zájmu třetí strany, která opravňuje k tomu, abychom prováděli zpracování příslušných osobních údajů;
 • v případě, že plnění smlouvy uzavřené mezi námi a vámi vyžaduje, abychom implementovali zpracování příslušných osobních údajů;
 • v případě, že jsme vázáni zákonnými a regulačními povinnostmi, které vyžadují provedení zpracování příslušných osobních údajů.

V případě, že vás požádáme o souhlas, tento souhlas se zjišťuje přímo na poskytnutém formuláři ke shromažďování informací, které se vás týkají.

Jak uplatnit svá práva

Vaše práva (žádost o přístup, opravu, uvolnění z paměti, vymazání, nesouhlas nebo přenositelnost, více podrobností pod tímto odkazem) můžete uplatnit elektronicky na následující adrese: contact.rgpd@atout-france.fr nebo poštou na následující adrese: Atout France, Service juridique, 200/216 rue Raymond Losserand - CS 60043 - 75680 PARIS Cedex 14 při prokázání vaší totožnosti.

Můžete podat stížnost u dozorového úřadu - ve Francii je to CNIL, 3 place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris cedex 07.

Máte možnost definovat pokyny týkající se ochrany, vymazání a sdělování vašich osobních údajů po vaší smrti, a to s důvěryhodnou třetí stranou, certifikovanou a odpovědnou za prosazování vůle zesnulého, v souladu s požadavky platného právního rámce.

Detailní informace

Více informací o zpracování vašich osobních údajů a vašich právech získáte kliknutím na následující odkaz:
• Jste partnerem, klientem nebo potenciálním klientem společnosti Atout France: vaše informace jsou uvedeny pod tímto odkazem.

Můžete nás také kontaktovat na následující adrese:

contact.rgpd@atout-france.fr nebo poštou na adrese Atout France - Service Juridique – 200/216 rue Raymond Losserand - CS 60043 - 75680 PARIS Cedex 14 – France; K vaší žádosti o uplatnění práv musí být přiložena kopie podepsaného dokladu totožnosti, která nám umožní ověřit vaši totožnost.

Omezení odpovědnosti

Společnost Atout France nenese odpovědnost za jakékoli zásadní chyby, které by se mohly vyskytnout v dokumentech zveřejněných na webových stránkách, a to navzdory veškeré opatrnosti při jejich publikaci.

Informace poskytované na webových stránkách mají pouze informativní charakter a nezbavují uživatele internetu nutnosti další osobní analýzy.

Společnost Atout France nenese odpovědnost za informace, komentáře a názory vyjádřené na webových stránkách, na které odkazuje prostřednictvím hypertextových odkazů a nad nimiž nemá žádnou redakční kontrolu.

Webové stránky, které se rozhodnou odkazovat na webové stránky france.fr (https://www.france.fr), nesou veškerou odpovědnost v případě poškození obrazu webových stránek.

Společnost Atout France nenese odpovědnost za chybný přenos dat kvůli odlišným internetovým sítím nebo nekompatibilitě způsobené internetovým prohlížečem uživatele.

Jakýkoli spor vzniklý v souvislosti s používáním těchto webových stránek podléhá francouzskému právu. Uživatel internetu uznává výlučnou jurisdikci příslušných soudů v jurisdikci pařížského odvolacího soudu.